STATUT KLUBU

Statut

Młodzieżowego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Gdańsk zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 10 marca 2010 roku

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1 

1.      Młodzieżowego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Gdańsk, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zrzeszającym zawodników, rodziców i sympatyków.

2.      Klub może używać nazwy skróconej  MMKS Gdańsk.

§ 2

Siedzibą Klubu jest miasto Gdańsk, a terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów ustaw: o kulturze fizycznej,         o sporcie kwalifikowanym, prawo o stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego      i o wolontariacie.

§ 5

1.      Klub może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych związków, stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu oraz innych organizacji, w szczególności działających na rzecz rozwoju sportu szkolnego oraz dzieci i młodzieży.

2.      Klub jest Klubem wielosekcyjnym i może powoływać wyspecjalizowane sekcje z różnych dyscyplin sportu.

§ 6

1.      Klub używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

2.      Barwami Klubu są kolory niebieski (dopuszczony granatowy) i biały.

3.      Klub może posiadać sztandar oraz odznaki organizacyjne.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 7

Celem Klubu jest:

1.      Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół  miasta Gdańska oraz województwa pomorskiego.

2.      Tworzenie warunków do osiągania najlepszych wyników sportowych.

3.      Całoroczne prowadzenie i organizowanie różnych form rekreacji, wypoczynku i turystyki, w tym organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

4.      Prowadzenie działalności w powiązaniu z systemem edukacji narodowej, współdziałanie ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych.

5.      Aktywny udział w życiu sportowym regionu i kraju oraz dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników zarówno w sporcie jak i we wszystkich formach wypoczynku            i rekreacji.

6.      Publikowanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych i reklamowych.

§ 8

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1.      Organizowanie i rozwijanie sekcji różnych dyscyplin sportu

2.      Zapewnianie dla dzieci i młodzieży pragnącej uprawiać sport, szerokiego dostępu do bazy szkoleniowej, sprzętu i urządzeń oraz obiektów sportowych.

3.      Prawidłową organizację procesu szkolenia sportowego począwszy od naboru, selekcji, wstępnego szkolenia, aż do reprezentowania Klubu w mieście, okręgu lub w kraju oraz na zawodach międzynarodowych.

4.      Tworzenie warunków rozwoju i osiągania wysokiego poziomu sportowego dla utalentowanej młodzieży,

5.      Tworzenie i utrzymanie bazy sportowej oraz urządzeń infrastruktury sportowej.

6.      Organizowanie obozów szkoleniowych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci                     i młodzieży.

7.      Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, pokazów i występów.

8.      Udział w zawodach i imprezach sportowych, w szczególności ujętych w Kalendarzu Imprez Polskich Związków Sportowych.

9.      Prowadzenie działalności wychowawczej oraz pedagogicznej i propagowanie zasad właściwego współżycia wśród członków Klubu i na zewnątrz.

10.  Współdziałanie z organizacjami sportowymi, społecznymi oraz szkołami w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej.

Rozdział III

Członkowie Klubu – prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.      Zwyczajnych.

2.      Wspierających.

3.      Honorowych.

§ 10

1.      Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być dzieci i młodzież, rodzice i sympatycy oraz inne osoby fizyczne.

2.      Kandydaci na członków Klubu składają pisemną deklarację, wnoszą opłatę wpisową, a decyzję o ich przyjęciu podejmuje Zarząd Klubu.

3.      Osoba niepełnoletnia może być członkiem Klubu za pisemną zgodą rodziców lub ustawowych opiekunów.

4.      Członkowie zwyczajni Klubu w wieku poniżej 16 lat posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz głosowania uchwał.

5.      Członkowie zwyczajni Klubu w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych.

§ 11

1.      Członek zwyczajny Klubu ma prawo:

– uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu z głosem stanowiącym oraz wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

– zgłaszać wnioski i postulaty do władz Klubu,

– korzystać z pomocy Klubu oraz uprawnień wynikających ze Statutu,

– korzystać z urządzeń Klubu na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.

2.      Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:

– przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Klubu,

– opłacać regularnie składki członkowskie,

– dbać o majątek Klubu,

– przestrzegać wszystkich regulaminów oraz zarządzeń związanych z działalnością Klubu.

§ 12

1.      Członkiem wspierającym Klubu może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, krajowa i zagraniczna osoba prawna wspierająca działalność Klubu, wspomagająca go finansowo, rzeczowo lub w inny sposób.

2.      Członek wspierający ma prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu z głosem doradczym i korzystać z urządzeń Klubu na zasadach ustalonych przez Zarząd.

3.      Członek wspierający ma obowiązek popierać cele statutowe Klubu, wywiązywać się z zadeklarowanej pomocy dla Klubu, przestrzegać postanowień Statutu.

§ 13

1.      Członkiem honorowym może być członek zwyczajny Klubu szczególnie zasłużony dla jego rozwoju. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Klubu na wniosek Zarządu.

2.      Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego, jest jednak zwolniony z płacenia składek i odpłatności za korzystanie z urządzeń Klubu.

§14

Członkostwo Klubu ustaje w razie:

1.      Dobrowolnego wystąpienia członka na piśmie do Zarządu.

2.      Śmierci członka Klubu.

3.      Skreślenia przez Zarząd z powodu zalegania ze składką członkowską za okres powyżej 3 miesięcy.

4.      Wykluczenia przez Zarząd Klubu z powodu naruszenia w sposób rażący postanowień Statutu lub obowiązków nałożonych przez władze Klubu, względnie rażące działanie na szkodę Klubu.

5.      Wykluczenie dokonuje Zarząd na podstawie prawomocnego orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej.

6.      Skazaniem prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego na karę pozbawienia praw obywatelskich.

7.      Rozwiązania Klubu.

§ 15

1.      Rezygnacja z członkostwa jest skuteczna pod warunkiem uregulowania przez członka jego zobowiązań finansowych oraz rozliczenia się z mienia powierzonego jego opiece i wykonania obowiązków, których się podjął lub, które były na niego nałożone.

2.      O skreśleniu lub wykluczeniu członka, Zarząd jest zobowiązany powiadomić go na piśmie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.

3.      Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu z Klubu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu poprzez Komisję Rewizyjną w ciągu 14 dni od doręczenia mu zawiadomienia o tym fakcie. Do czasu rozpoznania odwołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie prawa członka są zawieszone.

4.      Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do Klubu, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat.

Rozdział IV

Władze klubu

§ 16

Władzami Klubu są:

1.      Walne Zgromadzenie Członków.

2.      Zarząd.

3.      Komisja Rewizyjna.

4.      Komisja Dyscyplinarna.

§ 17

1.      Kandydujący do władz Klubu musi być członkiem Klubu.

2.      Ta sama osoba nie może być równocześnie członkiem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.

3.      Jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Klubu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

4.      Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu tajnym, chyba że większość członków władz podejmujących uchwałę zażąda głosowania jawnego.

5.      Ze wszystkich posiedzeń władz klubu sporządza się protokół.

6.      Członek władz Klubu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach jeżeli nie wykonuje przyjętych na siebie obowiązków lub działa niezgodnie ze Statutem.

7.      Mandat członka władz Klubu wygasa w wypadku:

a)      rezygnacji z mandatu,

b)      uchwały Walnego Zgromadzenia,

c)      utraty praw obywatelskich.

8.      Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Dyscyplinarna mają prawo w czasie trwania kadencji uzupełniać swój skład innymi członkami Klubu, jednak najwyżej o 1/3 członków pochodzących z wyboru.

9.      Władze Klubu pracują w oparciu o Statut oraz regulaminy zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.

§ 18

1.      Walne Zgromadzenie Członków Klubu, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem stanowi najwyższą władzę Klubu.

2.      Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz na trzy lata.

4.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane na wniosek Zarządu Klubu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej połowy członków Klubu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5.      O terminie, miejscu i porządku dziennym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powiadamia Zarząd wszystkich członków Klubu, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

6.      Uchwały każdego Walnego Zgromadzenia są prawomocne, gdy zostało ono zwołane zgodnie ze Statutem i bierze w nim udział przynajmniej połowa liczby członków. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu powinno podawać jednocześnie dwa terminy Walnego Zgromadzenia, przy czym drugi termin może być wyznaczony na ten sam dzień, lecz inną godzinę i odbywa się nie zależnie od ilości obecnych członków.

7.      W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosami doradczymi:

a)      członkowie wspierający,

b)      osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1.      Ocena działalności Klubu.

2.      Uchwalanie regulaminów władz Klubu.

3.      Uchwalanie głównych kierunków i programów działalności Klubu.

4.      Uchwalanie zmian w Statucie.

5.      Uchwalanie ordynacji wyborczej.

6.      Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej.

7.      Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

8.      Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarnej.

9.      Uchwalenie wytycznych do preliminarza budżetowego i finansowanie działalności Klubu na okres kadencji władz.

10.  Nadanie godności członka honorowego Klubu.

11.  Podejmowanie uchwał w sprawie zawarciu lub wypowiedzeniu umowy najmu, dzierżawy lub użytkowaniu wieczystemu.

12.  Rozpatrywanie wszelkich wniosków wnoszonych przez Zarząd, Komisje Rewizyjną, Komisje Dyscyplinarną i członków Klubu.

13.  Rozpatrywanie odwołań członków Klubu od uchwał Zarządu i orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej.

14.  Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Klubu.

15.  Uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

16.  Upoważnienie Zarządu do podejmowania decyzji należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia wymienionych w ptk.10, 15.

§ 20

1.      Zarząd Klubu składa się od 5 do 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

2.      W skład Zarządu wchodzą Prezes, minimum jeden Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz oraz Członkowie Zarządu.

3.      Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu, z wyjątkiem Prezesa Zarządu, którego wybiera Walne Zgromadzenie.

4.      Zarząd może powołać do swego składu członków ds. szczególnych, wynikających z potrzeb organizacyjnych w czasie trwania kadencji, osoby te muszą być zaakceptowane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

5.      Zarząd może tworzyć komisje oraz inne organy doradcze Zarządu.

6.      Szczegółowy zakres działania, organizacje dyscyplin sportowych oraz tryb pracy Zarządu i jego Członków oraz organów doradczych określają regulaminy uchwalone przez Zarząd w oparciu o statut i uchwały Walnego Zgromadzenie.

7.      Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na pół roku.

8.      Do ważności Uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

9.      Zarząd może zatrudnić Dyrektora Klubu, któremu powierza codzienną administrację majątkiem oraz organizowanie pracy Klubu.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

1.      Kierowanie i nadzorowanie działalności Klubu zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

2.      Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

3.      Opracowanie preliminarzy budżetowych w oparciu o wytyczne Walnego Zgromadzenia.

4.      Nadzór nad rachunkowością Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.      Wnioskowanie, planowanie i realizacja inwestycji sportowych dla potrzeb Klubu.

6.      Gospodarowanie funduszami zgodnie z zatwierdzonymi preliminarzami.

7.      Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.

8.      Zabezpieczenie mienia przed zniszczeniem i kradzieżą.

9.      Angażowanie i zwalnianie pracowników etatowych.

10.  Koordynowanie i kontrolowanie działalności członków Klubu i pracowników etatowych, wynikającej z przyjętych lub powierzonych obowiązków.

11.  Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

12.  Przygotowanie projektów ordynacji wyborczych dla Walnych Zgromadzeń.

13.  Powoływanie i rozwiązywanie organów doradczych i agend Zarządu.

14.  Opracowanie i wydawanie regulaminów wewnętrznych i innych niezbędnych przepisów regulujących działalność Klubu.

15.  Przyjmowanie i skreślanie członków Klubu oraz prowadzenie ewidencji osobowej.

16.  Kierowanie spraw spornych do Komisji Dyscyplinarnej.

17.  Wykonanie kar orzeczonych przez Komisję Dyscyplinarną.

18.  Występowanie z wnioskami o odznaczenie sportowe dla wyróżniających się w pracy społecznej Klubu z okazji jubileuszy.

19.  Przyznawanie nagród i wyróżnień.

20.  Występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.

21.  Wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego statutu oraz czynności potrzebnych do wykonania zadań Klubu.

§ 22

Zobowiązania majątkowe, finansowe i prawne podpisuje Prezes Zarządu z innym członkiem Zarządu.

§ 23

1.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

2.      Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.      Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Klubu oraz regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

4.      W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby związane z Klubem umową o pracę.

§ 24

1.      Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności statutowej, finansowej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa, co najmniej dwa razy w roku.

2.      Do realizacji swych zadań Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:

a)      żądania niezbędnych wyjaśnień od Zarządu,

b)      do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym ? prawo dotyczy Przewodniczącego Komisji lub upoważnionych przez niego członków.

3.      Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do:

a)      informowania Zarządu o wynikach kontroli oraz zgłaszania na piśmie – odpowiednich wniosków i zaleceń w celu usunięcia stwierdzonych uchybień,

b)      składania na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi,

c)      występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie.

§ 25

1.      Komisja Dyscyplinarna składa się z trzech członków.

2.      Komisja Dyscyplinarna na swym pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

3.      Komisja Dyscyplinarna działa w oparciu o Statut Klubu oraz regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

4.      Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

5.      Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej oraz upoważnieni przez niego członkowie mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

6.      Komisja Dyscyplinarna składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 26

Do zadań Komisji Dyscyplinarnej należy:

1.      Rozpatrywanie oraz orzekanie w sporach pomiędzy członkami Klubu.

2.      Rozpatrywanie spraw dyscyplinarnych zgłoszonych przez Zarząd.

Rozdział V

Wyróżnienie i kary

§ 27

Za wzorcowe wypełnianie obowiązków i za szczególne zasługi dla Klubu członek Klubu może być wyróżniony przez Zarząd:

1.      Pochwałą ustną lub pisemną.

2.      Dyplomem.

3.      Odznaczeniem sportowym.

§ 28

Szczególnie zasłużonym członkom Klubu, Walne Zgromadzenie może przyznać godność członka honorowego Klubu.

§ 29

Za nieprzestrzeganie Statutu lub inne wykroczenia członek Klubu może być ukarany:

1.      Upomnieniem ustnym lub pisemnym.

2.      Ostrzeżeniem na piśmie.

3.      Czasowym zawieszaniu praw członkowskich na okres 12 miesięcy.

4.      Skreśleniem z listy członków.

5.      Wykluczeniem z Klubu.

§ 30

Kary wymierzone przez Komisję Dyscyplinarną wykonywane są przez Zarząd.

Rozdział VI

Fundusze i majątek Klubu

§ 31

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz środki pieniężne gromadzone z innych wpływów wynikających z działalności statutowej.

§ 32

Fundusze Klubu składają się z:

1.      Wpisowego i składek członkowskich.

2.      Wpływów uzyskanych z działalności statutowej Klubu.

3.      Dotacji, darowizn, zapisów i innych.

§ 33

Klub gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi rachunkowość zgodnie z przyjętymi regulaminami i obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§ 34

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§ 35

Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Klubu uprawnionych do głosowania.

§ 36

Uchwała o rozwiązaniu Klubu podjęta przez Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji Klubu oraz cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.

§ 37

1.      W przypadku rozwiązania Klubu majątek Klubu zabezpiecza powołana przez Walne Zgromadzenie Komisja Likwidacyjna.

2.      Komisja Likwidacyjna podejmuje wszelkie działania przewidziane prawem związane z likwidacją Klubu.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 38

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustaw o kulturze fizycznej, o sporcie kwalifikowanym, prawo o stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.